OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti obchodní společnosti rewater s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 10, 602 00 Brno, Česká Republika (dále jen “sídlo prodávajícího”) IČ: 08666130, DIČ: CZ08666130, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 114750 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jiným subjektem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.enoa.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2

Emailovou adresou prodávajícího používanou při obchodování dle těchto obchodních podmínek se uspora@enoa.cz (dále jen “elektronická adresa prodávajícího”).

1.3

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

2.4

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

Kupující si může při objednání zboží zřídit uživatelský účet, který slouží především k zaevidování fakturační a doručovací adresy kupujícího. Při zřízení uživatelského účtu je kupující povinen uvést správné a aktuální údaje, případně při dalším objednávání zboží takové údaje aktualizovat tak, aby byly platné. Přístup k uživatelskému účtu kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

2.5

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávám“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

2.8

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 

– bezhotovostně na číslo bankovního účtu dle pokynů v objednávce;

3.2

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího (v případě bankovního převodu) nebo okamžikem připsání částky ve prospěch zprostředkovatele platby (v případě ostatních bezhotovostních plateb).

3.5

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li uvedeno či sjednáno jinak.

3.7

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající kupujícímu dle své volby v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu nebo ve fyzické podobě spolu se zbožím. Kupující souhlasí s případným vystavením elektronické faktury.

4.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Kupující bere dále na vědomí, že v případě dodávky potravin, nápojů a jiného zboží běžné spotřeby dodávané do domácnosti kupujícího nebo do jiného místa, které kupující určí, se podle § 1840 písm. g) občanského zákoníku na kupujícího nevztahují ustanovení § 1820 až 1839 občanského zákoníku a kupujícímu mimo jiné nesvědčí právo od smlouvy ve čtrnácti denní lhůtě odstoupit podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

4.2

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího či na elektronickou adresu prodávajícího.

4.3

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

4.5

Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8

Článek 4 (ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY) s výjimkou čl. 4.5 a 4.7 se vztahuje pouze na kupující coby spotřebitele a nevztahuje se kupující, kteří uzavírají kupní smlouvu coby podnikatelé.

5.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě kupujícího – spotřebitele také § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Je-li kupující spotřebitelem, odpovídá mu prodávající zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; pro odstranění pochybností se sjednává, že reklamace na základě rozporu mezi popisem vlastností zboží a subjektivně vnímanými vlastnostmi zboží (např. odstín, vůně, chuť, apod.) není možná,

6.2.2

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; pro odstranění pochybností se sjednává, že obal zboží na ilustrativní fotografii na webové stránce prodávajícího se nepovažuje za smluvený vzorek ani předlohu, prodávající je však povinen kupujícímu dodat stejný produkt,

6.2.4

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, přičemž prodávající je však oprávněn dodat kupujícímu zboží v několika menších baleních, která v součtu odpovídají objemu objednaného zboží, a

6.2.5

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3

Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4

Je-li kupující spotřebitelem a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Je-li kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla.

7.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Správcem osobních údajů kupujícího je prodávající.

8.2

Pro účely splnění kupní smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost kupujícího jsou zpracovávány tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa kupujícího a telefonní čísla (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3

Osobní údaje kupujícího jsou v případě registrace kupujícího rovněž zpracovávány za účelem vedení uživatelského účtu. Prodávající zpracovává elektronickou adresu kupujícího pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se obdobných výrobků nebo služeb prodávajícího. Kupující má možnost odmítnout zasílání takovýchto sdělení jak při získání elektronické adresy, tak přímým odkazem z každé zaslané zprávy obsahující obchodní sdělení.

8.4

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět vždy přesně a pravdivě. Kupující je povinen při používání webového rozhraní obchodu dbát na aktuálnost svých osobních údajů.

8.5

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uživatelského účtu a 4 let po jeho zániku. V případě jednorázových objednávek jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 4 let od provedení jednotlivé objednávky. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Prodávající požaduje údaje kupujícího jako smluvní požadavek, bez kterého by nebylo možné smlouvu uzavřít.

8.8

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

– požádat prodávajícího o přístup k osobním údajům týkajících se kupujícího,

 

– požadovat opravu nebo výmaz údajů,

 

– požadovat omezení zpracování,

 

– vznést námitku proti zpracování,

 

– uplatnit své právo na přenositelnost údajů.

 

– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.

8.9

Kupující souhlasí s tím, aby byl uveden na webové stránce mezi kupujícími, kterým prodávající dodává či dodal zboží; tento souhlas se netýká kupujících coby fyzických osob.

9.

DORUČOVÁNÍ

9.1

Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Kupující souhlasí s tím, že v případě, že je zboží prodáváno do zahraničí (mimo Českou republiku), může komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhat v anglickém nebo české jazyce.

10.2

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.5

Kontaktní údaje prodávajícího:

 

– adresa pro doručování rewater s.r.o., třída Kpt. Jaroše 10, 602 00 Brno, Česká republika

 

– elektronická adresa prodávajícího uspora@enoa.cz telefon +420 722 400 400.

 

V Brně dne 19. 11. 2023

 

Příloha: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Adresát:

rewater s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 10

602 00 Brno

Česká republika

Email: uspora@enoa.cz

Telefon +420 722 400 400

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum objednání (*)/datum obdržení (*): ………………………………………………………..

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: ……………………………………………………

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………………………………………..…

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum: ……………………………………….

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Vyplněný formulář zašlete na adresu

rewater s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 10

602 00 Brno

Česká republika

 

nebo na elektronickou adresu uspora@enoa.cz